KDC Trương Đình Hội 3
(Trương Đình Hội 3)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ