KDC Trương Đình Hội 3
(Trương Đình Hội 3)

Tiến độ dự án

  • 31/08/2010

    Tiến độ quý III/2010 (ngày 31/08/2010)