Oyster Gành Hào
(Oyster Gành Hào)

Tiến độ dự án

  • 18/11/2019

    Tiến độ quý IV/2019 (ngày 18/11/2019)

  • 22/03/2020

    Tiến độ quý I/2020 (ngày 22/03/2020)

  • 01/09/2020

    Tiến độ quý III/2020 (ngày 01/09/2020)